Skip to main content

R E G U L A M I N

43. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej

Dział 1: Przepisy Ogóle

 1. Organizatorem Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej (dalej: WAPM) jest Rektorat Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 68, reprezentowany przez Rektora Kościoła Akademickiego św. Anny (Księdza Przewodnika WAPM), a Współorganizatorem Wspierającym jest Fundacja Akademicka Świętej Anny z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000222038).
 2. Pielgrzymem staje się osoba, której został wydany Znaczek oraz Karta Pielgrzyma (Pakiet Pielgrzyma) po ukończonym procesie rejestracji podczas Zapisów Online. Wypełnienie formularza, udostępnionego na stronie pielgrzymki (wapm.waw.pl), nie jest jednoznaczne z uzyskaniem statusu Pielgrzyma. Uczestnictwo w pielgrzymce jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, a także spełnieniem wymogów w nim przewidzianych.
 3. Dowodem udziału w pielgrzymce jest Karta Pielgrzyma i Znaczek, które stanowią własność Organizatora. Własność ta przechodzi na pielgrzyma z momentem zakończenia pielgrzymki w Częstochowie.
 4. Pielgrzym jest zobowiązany zawsze nosić przy sobie podpisaną przez siebie Kartę Pielgrzyma z kompletnie uzupełnionymi danymi, a także wyeksponowany w widocznym miejscu Znaczek.
 5. Pielgrzym jest zobowiązany okazać Kartę Pielgrzyma i Znaczek na wezwanie Organizatora lub Służb WAPM, a także dokument potwierdzający tożsamość.
 6. Niepełnoletnie osoby muszą znajdować się pod opieką dorosłego opiekuna (jedna osoba dorosła może mieć pod opieką trzy osoby niepełnoletnie), którego dane powinny być wpisane w karcie niepełnoletniego pielgrzyma. Podczas Zapisów Online na pielgrzymkę Formularz rejestracyjny wypełnia za niepełnoletniego pielgrzyma jego rodzic / opiekun prawny, składając wymagane oświadczenia, obejmujące m. in. „Zgodę rodziców / opiekuna niepełnoletniego pielgrzyma na udział w WAPM”. Dorosły opiekun bierze odpowiedzialność za zachowanie osób niepełnoletnich znajdujących się pod jego opieką.
 7. Służba Zapisów, wydaje Pakiet Pielgrzyma, po wysłaniu pocztą elektroniczną Potwierdzenia Zapisu Online na WAPM. Wydanie Pakietu Pielgrzyma uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji spełnienia wymogów określonych Regulaminem, zwłaszcza: a) prawidłowego i pełnego wypełnienia Formularza rejestracyjnego, w szczególności zawierającego niezbędne dane osobowe do uczestnictwa w pielgrzymce;
  b) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  c) oświadczenia o akceptacji Regulaminu 43. WAPM;
  d) „Zgody rodziców / opiekuna niepełnoletniego pielgrzyma na udział w WAPM”, jeżeli jest wymagana zgodnie z pkt. 6;
  e) zrealizowania płatności na poczet opłaty wpisowej na pielgrzymkę, w wysokości określonej w Załączniku A do Regulaminu – nie dotyczy osób zwolnionych z wnoszenia opłaty przez Organizatora.
 8. Wycofanie wymaganych zgód lub oświadczeń, wyszczególnionych w pkt. 7 przez Pielgrzyma, skutkuje rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce.

Dział 2:  Przepisy porządkowe oraz bezpieczeństwa

  1. Pielgrzymka jest wydarzeniem wyłącznie religijnym o charakterze pokutnym. Przyjmuje formę tzw. rekolekcji w drodze, która zobowiązuje pielgrzymów do czynnego uczestnictwa w codziennej Mszy Świętej, modlitwach oraz w pielgrzymkowym programie dnia.
  2. Zasada miłości bliźniego i dobrego świadectwa wymaga od pielgrzymów postawy szacunku, wdzięczności, poszanowania godności innych, zachowania zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów, a także wzajemnej życzliwości i pomocy oraz dawania dobrego przykładu innym pielgrzymującym (w takim duchu przyjmujemy wszystkie obowiązki i nakazy). Wszystko, co otrzymujemy na pielgrzymce, jest darem od ludzi. Pamiętajmy, by dziękować za każdy przejaw bezinteresownej pomocy.
  3. Zobowiązuje się Pielgrzyma do zachowania stosownego ubioru (tj. bluzek z zakrytymi ramionami i dekoltem, spódnic lub spodni, które sięgają za kolana).
  4. Zabrania się spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających, a także kąpieli w rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych. Zakazane są wszelkie zachowania i czynności mogące narazić na niebezpieczeństwo Pielgrzyma oraz inne osoby, sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
  5. Pielgrzym odmawia sobie spożywania lodów podczas pielgrzymki, traktując to jako wyrzeczenie w duchu pokuty.
  6. Pielgrzym zawsze idzie drogą, by nie zniszczyć pól ani łąk. Miejsce przemarszu i postoju pielgrzymki pozostawia czyste. Odpady wyrzucamy do worków na śmieci zapewnionych każdorazowo przez służbę porządkową.
  7. Pielgrzym idzie tylko i wyłącznie w grupie pielgrzymkowej, do której jest zapisany. Nie wolno wyprzedzać własnej grupy ani czoła pielgrzymki. Zabrania się opuszczania kolumny marszowej podczas drogi, a podczas postojów należy pozostawać w pobliżu własnej grupy.
  8. Zabrania się używania hulajnóg, rowerów i innych środków komunikacji, utrudniających zwarty przemarsz kolumny pieszej. Powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych, które powinny poruszać się na przedzie lub tyle grupy, zgodnie z zarządzeniem służby porządkowej.
  9. Pielgrzym nocuje wraz ze swoją grupą w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Pielgrzym musi posiadać swój własny namiot lub zapewnione miejsce w czyimś namiocie – pkt. 18 zd. 4 stosuje się odpowiednio. Organizator nie zapewnia Pielgrzymom „noclegów pod dachem”.
  10. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do porannej pobudki. W tym czasie pielgrzymi powinni przebywać we własnych namiotach. Nie wolno rozbijać namiotów przed wejściem całej grupy na nocleg. Na pielgrzymce noclegi koedukacyjne są zabronione (nie dotyczy małżeństw).
  11. Ze względu na bezpieczeństwo pielgrzymów oraz gospodarzy i ich mienia, obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk i używania otwartego ognia na noclegach, palenia świec w namiotach i w obrębie gospodarstw, jak również zabierania na pielgrzymkę broni wszelkiego rodzaju, niebezpiecznych przedmiotów lub substancji chemicznych, w tym odurzających.
  12. Zabronione są odwiedziny pielgrzymów przez osoby nieuczestniczące w pielgrzymce podczas poruszania się kolumny marszowej oraz na noclegach, z wyłączeniem postojów w ciągu dnia. W przypadku dołączenia do pielgrzymki osób niezapisanych na WAPM, Organizator jest uprawniony do odesłania osób dołączających wraz z usunięciem z pielgrzymki odwiedzanych pielgrzymów.
  13. W grupie pielgrzymkowej mogą iść wyłącznie pielgrzymi zapisani na WAPM. Zakazane jest wejście na teren zajmowany przez grupę pielgrzymkową przez inne osoby, z wyłączeniem gospodarzy danego miejsca.
  14. Niedozwolony jest wjazd samochodów na teren noclegów i miejscowości noclegowych, przejazd za grupą w trakcie przemarszu, a także jazda samochodem pomiędzy postojami wypoczynkowymi. Powyższe nie dotyczy pojazdów służb pielgrzymkowych, posiadających Identyfikator Pojazdu WAPM.
  15. Pielgrzym nie może posiadać własnego transportu towarzyszącego ani korzystać z innych środków transportu poza pojazdami WAPM, które posiadają specjalne identyfikatory.
  16. W przypadku odsunięcia przez Służbę Medyczną od udziału w WAPM, pielgrzym jest zobowiązany do zapewnia sobie transportu powrotnego z trasy pielgrzymki na własną rękę. Organizator nie zapewnia oraz nie finansuje transportu powrotnego. Pkt 28. Regulaminu stosuje się odpowiednio, chyba że Organizator postanowi inaczej.
  17. Pielgrzymów zwiezionych do siedziby Centrum Medycznego obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu Centrum Medycznego aż do czasu rozwiezienia pielgrzymów na wyznaczone im miejsca noclegowe (po wejściu grup).
   Gdy z przyczyn medycznych Służba Medyczna lub Centrum Medyczne zalecą rezygnację z dalszego pielgrzymowania (wpis w karcie pielgrzyma), Pielgrzym kontynuuje swój udział wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Dział 3: Przepisy dyscyplinarne i końcowe

 1. Pielgrzym jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń wszystkich Służb WAPM, w szczególności Służb Porządkowych! Szef Służby WAPM wobec pielgrzymów reprezentuje Organizatora w zakresie powierzonych zadań.
 2. Za naruszenie Regulaminu, Pielgrzym może zostać upomniany przez Służbę Porządkową, Szefa Służby WAPM lub Organizatora (Księdza Przewodnika WAPM) – i Jego decyzją, stosownie do wagi naruszenia, usunięty z pielgrzymki.
 3. Pielgrzymowi, który został dyscyplinarnie usunięty z pielgrzymki lub zrezygnował z udziału w pielgrzymce nie przysługuje zwrot opłaty wpisowej. Taka osoba sama pokrywa koszty powrotu do swojego miejsca zamieszkania. W przypadku osób niepełnoletnich wykluczenie z Pielgrzymki zobowiązuje rodziców do bezzwłocznego osobistego odebrania dziecka. Do tego czasu opiekę nad nim sprawuje pełnoletni opiekun.
 4. Zabrania się prowadzenia akcji reklamowych, jak również wszelkiej sprzedaży bez zgody Organizatora. Zgoda taka powinna być wyrażona w formie pisemnej.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas pielgrzymki.
 6. Organizator Pielgrzymki (w jego imieniu Służba Medialna) ma prawo do utrwalania wizerunku pielgrzymów, szczególnie w postaci zdjęć i filmów, umieszczania ich na stronach internetowych Organizatora oraz w mediach społecznościowych. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zebranych materiałów w celach promocyjnych i archiwalnych.
 7. Organizator nie ubezpiecza pielgrzymów. W razie wypadku lub potrzeby hospitalizacji Pielgrzym powinien mieć prawo do świadczeń z powszechnego systemu ochrony zdrowia albo wykupione ubezpieczenie NNW oraz KL we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za koszty wynikłe z braku posiadania stosownych ubezpieczeń.
 8. Administratorem Danych Osobowych jest Rektorat Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 68. Dane osobowe zbierane są w zakresie niezbędnym do organizacji pielgrzymki, jej bezpiecznego i prawidłowego przebiegu, a także w celach promocji WAPM, zgodnie z pkt. 31 Regulaminu.
  Dane osobowe zbierane są oraz przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione przez Organizatora, co potwierdza identyfikator lub inny dokument, wydany przez Organizatora.
  Pielgrzym ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu realizacji ww. uprawnień należy przesłać żądanie na: pielgrzymkawapm@gmail.com lub korespondencyjnie.
  Dane osobowe nie będą przekazywane na zewnątrz, chyba że wynikać to będzie z przepisów prawa lub z imperatywu bezpieczeństwa Pielgrzyma/ów. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.
  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pielgrzyma następuje w trakcie zapisu na WAPM. Wyrażenie zgody jest konieczne i wymagane do zapisania się na Pielgrzymkę. Wycofanie zgody lub żądanie usunięcia danych osobowych podczas trwania WAPM jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Pielgrzymce.
 9. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie. W przypadku wprowadzonych zmian, zostaną one niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Pielgrzymki oraz w zwyczajowo przyjęty sposób, tj. w Poczcie Pielgrzymkowej.
 10. Prawo do interpretacji poszczególnych punktów regulaminu WAPM zastrzega sobie Brat Przewodnik Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, ks. Mateusz Gawarski.

ZAŁĄCZNIK A:

Tabela kosztów udziału w 43. WAPM

Pełna opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową
(za 7 – 10 dni pielgrzymki)
280  PLN
Częściowa opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową
(za 4-6 dni pielgrzymki)
230 PLN
Częściowa opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową
(za 2-3 dni pielgrzymki)
130 PLN
Częściowa opłata wpisowa
(za 1 dzień pielgrzymki)
/bez zdania bagażu/
50 PLN
Rodzinna* opłata wpisowa wraz z opłatą bagażową

– *dotyczy wyłącznie kręgu osób, należących do tej samej najbliższej rodziny (tzn. Rodzice oraz ich własne dzieci) niezależnie od liczby osób biorących udział w WAPM)

560 PLN
Dzieci w wieku 0-6 lat (które dotychczas mogły pielgrzymować bezpłatnie) oraz w wieku 7-12 lat (którym przysługiwała ulgowa opłata wpisowa) mogą otrzymać odpowiednio zwolnienie z wnoszenia lub obniżenie opłaty wpisowej, w przypadkach, gdy nie stosuje się Rodzinnej opłaty wpisowej. Wymagany kontakt z Szefem Służby Zapisów pod:
zapisy.wapm@gmail.com

ZAŁĄCZNIK B:

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich /mojego podopiecznego/ danych osobowych przez Administratora, o którym mowa w pkt. 33 Regulaminu 43. WAPM, w celach i zakresie wskazanym w Regulaminie.

 1. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu 43. WAPM,

Oświadczam, że w pełni zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu 43. WAPM, jestem świadomy/a spoczywających na mnie obowiązków oraz zasad panujących na Pielgrzymce i dobrowolnie zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 1. Wzór „Zgody rodzica / opiekuna niepełnoletniego pielgrzyma na udział w WAPM”,

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: Imię i nazwisko dziecka, PESEL w 43. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitalnej na Jasną Górę, w dniach  5 – 14 sierpnia 2023 r. Za tę decyzję biorę pełną odpowiedzialność.
Można się ze mną skontaktować pod numerem telefonu: Imię i nazwisko rodzica, numer telefonu, PESEL.
Na czas trwania 43. WAPM opiekę nad moim dzieckiem będzie sprawował(a) Pan(i): Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu, PESEL, Który(a) pielgrzymuje w grupie: ……………….. .
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora Pielgrzymki w zakresie niezbędnym do udziału i organizacji pielgrzymki, na zasadach określonych w Regulaminie 43. WAPM.

Zgodnie z pkt. 6 Regulaminu Formularz rejestracyjny za niepełnoletniego pielgrzyma wypełnia jego rodzic / prawny opiekun – wyrażając pozostałe zgody i składając oświadczenia wymagane Regulaminem.

 1. Upoważnienie do odbioru Pakietu Pielgrzyma przez osobę trzecią

Ja, Imię i Nazwisko, PESEL – upoważniam Pana / Panią ………………………………………………………………………. (Imię i Nazwisko osoby upoważnianej), PESEL: …………………………………………………………………, do odebrania w moim imieniu Pakietu Pielgrzyma 43. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. (podpis osoby Upoważniającej)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, o którym mowa w pkt. 33 Regulaminu 43. WAPM, na potrzeby ewidencji wydanych Pakietów Pielgrzyma. (podpis osoby Upoważnianej)

W imieniu osoby niepełnoletniej niniejsze Upoważnienie wypełnia i podpisuje jej prawny opiekun, który oprócz danych osobowych osoby (dziecka / podopiecznego), której Upoważnienie dotyczy, podaje obligatoryjnie własne dane osobowe w analogicznym zakresie!