Skip to main content

Bracia i Siostry!

W tym roku nasza pielgrzymka wyruszy na Jasną Górę pod hasłem „SYN WAS WYZWOLI”. Nawiązuje ono do fragmentu z Ewangelii wg św. Jana: „Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.” (J 8, 36). Wolność, którą wysłużył człowiekowi Chrystus jest zasługą Jego śmierci krzyżowej i Zmartwychwstania. Przez dzieło zbawczego Odkupienia człowiek już został obdarowany wolnością – włączony w to dzieło przez Chrzest Święty żyje nadzieją Nowego Życia. Chociaż w tym świecie podlega słabościom, grzechowi, złym skłonnościom to jednak po własnym zmartwychwstaniu będzie przepełniony Bożą wolnością, będzie rzeczywiście wolny!

Zmartwychwstały Pan nie zostawił nas samych sobie – jest z nami Obecny także w teraźniejszości. W Sakramentach Świętych – w  Eucharystii, Sakramencie Pokuty i Pojednania –  przychodzi Zmartwychwstały, by mocą swojego Zwycięstwa przezwyciężać w nas to co doczesne. Przychodzi, by obdarzyć nas Pokojem! Jest źródłem Pokoju – wzywa, byśmy i my wprowadzali Jego pokój wokół nas (Mt 5, 9; J 20, 19).

Przesłaniem tegorocznego plakatu jest Nadzieja Zmartwychwstania! Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy, by dać przykład nam, którzy idziemy Jego śladem. On jest źródłem naszego zmartwychwstania, w Nim mamy Życie. Święty Paweł podkreślał, że wiara w Zmartwychwstanie Pana i nasze powstanie z martwych jest kwintesencją wiary chrześcijańskiej.

„Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez Człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. (…) Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć.” (1 Kor 15, 20-26)

Powyższe spójne jest z Apokaliptyczną wizją św. Jana, a także Ewangelicznymi zapowiedziami Paruzji, na którą oczekujemy. (Mt 24, 29-31; Mt 25, 31-46; Ap 7, 9-17; Ap 20, 11-15). Chrystus przez Powtórne Przyjście dopełni Dzieła Odkupienia, wyzwalając wybranych od śmierci, dając im Nowe Życie.

Do obu wydarzeń (Zmartwychwstanie i Paruzja) nawiązuje plakat 42. WAPM. Jego głównym motywem jest Ikona Zmartwychwstania – Anastasis. W tradycji chrześcijańskiego Wschodu, skąd się wywodzi, nie przedstawia się samego „aktu Zmartwychwstania”, a jedynie poprzedzające je Zstąpienie do Otchłani. Chrystus Zmartwychwstały i Uwielbiony, ze śladami męki krzyżowej, zstępuje w chwale, by z czeluści wydobyć tych, których nabył ze cenę Swojej Krwi. Szata Chrystusa jaśnieje blaskiem zwycięstwa, otoczony jest mandrolą podkreślającą Boskość Jego Osoby.  W lewej dłoni Jezus trzyma zwój, w którym Oskarżyciel Ludzi (diabeł) miał zapisywać ich winy, które później zamierzał przywoływać przed Bożym Sądem. Zwój w ręku Chrystusa oznacza zwycięstwo nad szatanem i nabycie win ludzi za cenę Krzyża.

Prawą dłonią Jezus wyciąga z otchłani pierwszych ludzi (rodzaj ludzki), trzymając rękę pierwszego człowieka – Adama (obok z podniesionymi do Pana rękoma stoi Ewa). Nowy Adam wyzwala starego Adama. Wśród oczekujących na Zmartwychwstanie Pana stoją w aureolach Prorocy i Święci Pańscy, jak św. Jan Chrzciciel (po prawej).
Przy Powtórnym Przyjściu Jezus wyciągnie każdego z  nas z otchłani ograniczeń, grzechu – którym jesteśmy poddani w obecnym życiu. Przez Chrzest Święty jesteśmy włączeni w Zmartwychwstanie Baranka i przyszłe Wyzwolenie.

„Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.” (J 8, 36).

Patroni 42. WAPM:

Tegorocznymi patronami naszego pielgrzymowania będą św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Karol de Foucauld oraz bł. Paulina Maria Jaricot. Wszyscy Oni w ścisły sposób złączeni z działalnością misyjną Kościoła, z szerzeniem Ewangelii po krańce Ziemi. Wyróżniali się także wielką czcią do Matki Bożej Niepokalanej.

W październiku obchodzić będziemy 40. rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana przez papieża Jana Pawła II. Św. Maksymilian oprócz świadectwa miłości do Chrystusa i bliźniego, którym była Jego męczeńska śmierć, był założycielem wielu dzieł ewangelizacyjnych m. in. prowadząc działalność misyjną w Japonii, budując w Nagasaki klasztor „Ogród Niepokalanej” czy prowadząc działalność wydawniczą na niespotykaną ówcześnie skalę (Rycerz Niepokalanej).
Z zapałem realizował swój życiowy cel – „Zdobywać cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną”.

Święty Karol został kanonizowany w maju 2022 roku! Nowy Święty był kapłanem i misjonarzem wśród ludu berberyjskiego Tuaregów, którym przetłumaczył Ewangelię na ich język i był ich duchowym opiekunem. Całe życie żył charyzmatem nazaretańskim, na które składają się: życie ukryte, kontemplacja, miłość bliźniego i działalność w świecie. Założył żyjący według tej reguły zakon Małych Braci od Jezusa. Pragnął – „Być tak dobrym, aby mówiono: Jeśli taki jest sługa, jaki musi być jego Mistrz?”

Bł. Paulina została w maju br. ogłoszona błogosławioną! Założyła Dzieło Rozkrzewiania Wiary (późniejsze Papieskie Działa Misyjne) oraz Żywy Różaniec, do którego należało już za Jej życia kilka milionów członków.

 „Kochałam Jezusa Chrystusa ponad wszystko na ziemi i z miłości ku Niemu bardziej niż samą siebie kochałam wszystkich, którzy byli obciążeni pracą lub cierpieniem” – bł. Paulina Jaricot

 Więcej o znaczeniu Ikony Zmartwychwstania, znajdziesz w tekście:
https://www.karmel.pl/ikona-zstapienia-chrystusa-do-otchlani/